Menu
Obec Ořechov
Ořechov

Provozní řád


Provozní řád Kulturního zařízení
obce Ořechov

 

 

Článek 1
Závazný předpis obce Ořechov a podmínky užívání kulturního zařízení

 

 1.  Obec Ořechov je vlastníkem a pronajímatelem Kulturního zařízení, to je kulturního domu s kuchyní a komunitního centra na adrese Ořechov 105, 687 37. Pro její účelné využívání vydává obec Ořechov tento závazný předpis: „Provozní řád kulturního zařízení“

 

 1. Za provoz a nájem odpovídá vlastník.

 

 1. Vstup do kulturního zařízení a jeho užívání je dovoleno pouze osobám, které
  se seznámily s Provozním řádem kulturního zařízení, bez výhrad jej respektují,
  zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny správce budovy. Za osoby mladší 15 let
  odpovídají zodpovědné osoby.


 

 

Článek 2
Specifikace kulturního zařízení

 

1. Prostor kulturního zařízení tvoří: sál kulturního domu v přízemí a komunitní centrum v 1. NP. Sál kulturního domu obsahuje vestibul, hlavní sál, přísálí, balkon, kuchyň, šatnu,
sociální zařízení a sklep („peklo“). Komunitní centrum obsahuje kuchyňku, společenskou místnost, hernu a sociální zařízení. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou na obecním úřadě.

 

2. Prostory kulturního zařízení jsou určeny pro rozvoj kultury, provozování
společenských a výchovně vzdělávacích akcí, komerčních činností a sportovních
aktivit.


3. Maximální kapacita v hlavním sálu, přísálí a balkonu je 150 sedících osob.


4. Před kulturním zařízením je možnost parkování osobních vozidel.

 


Článek 3
Obecná pravidla nájmu


1. V kulturním zařízení je Zákaz kouření.

 

2. Do kulturního zařízení je zakázáno vnášet hořlaviny, výbušniny, pyrotechniku, zbraně, střelivo, plynové lahve či jiné nebezpečné věci. Dále je zakázáno vnášet toxické a omamné
látky a vlastní elektrická zařízení. Zákaz na vnášení vlastního elektrického zařízení se nevztahuje na vystupující, kteří používají hudební aparaturu a přenosná bateriová zařízení.

 

3. Provoz budovy podléhá dodržováním zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve
znění pozdějších předpisů. Nájemce kulturního zařízení odpovídá za dodržování
předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů, včetně případných sankcí
uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.

 

4. Nájemce odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou
věcí u všech osob, které jsou v prostorách kulturního zařízení přítomny. Dále nájemce
odpovídá za veškeré škody na zdraví, a životě všech osob, které jsou přítomny
v kulturním zařízení v souvislosti s jeho činností nájemce.

 

 1. Nájemce je povinen předat užívané prostory a zařízení kulturního zařízení ve stavu, ve
  kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání. Případné
  vady nahlásí u vlastníka kulturního zařízení.


6. Nájemce je ve všech prostorách kulturního zařízení povinen udržovat pořádek a čistotu.

 

 1. V kulturním zařízení nemohou být pořádány: zájmové činnosti, které by ohrozily
  zdraví a bezpečnost osob nebo by mohly způsobit škodu na objektu a zařízení a které
  by nadměrným hlukem obtěžovaly okolí.

 

 1. Nájemce je povinen dodržovat dobu nočního klidu. Případné schválení prodloužení doby nočního klidu je povinen doložit předem.


9. Do prostor kulturního zařízení je zákaz vstupu s jízdními koly.

 

10. Do kulturního zařízení je zákaz vstupu se psy a jinými domácími zvířaty s výjimkou vystavovaných zvířat.

 


 

Článek 4
Pravidla využívání kulturního zařízení při pořádání kulturních,
společenských a výchovněvzdělávacích akcí včetně soukromých akcí občanů.,

 

1. Pořadatel kulturních akcí zajistí nad 100 účastníků akce 2 pořadatele starší 18 let a
současně stanoví členy preventivní požární hlídky, kteří budou mít dohled v sále.
Členové požární hlídky mohou být současně i pořadateli akce.

 

2. Nájemce je povinen dodržovat tento provozní řád, požární, bezpečnostní předpisy a
dbát pokynů správce kulturního zařízení, zdržovat se v areálu pouze v určené době,
akci ukončit ve sjednanou dobu, užívat veškeré zařízení a plochy pouze k účelu, ke
kterému jsou určeny. Nájemce má povinnost uhradit veškeré škody nebo ztráty, které
byly jeho činností způsobeny a to v plné výši.

 

3. Pro výzdobu sálu budou určeny místa po odsouhlasení pronajímatele. Upevnění v
jiných místech je přísně zakázáno a bude považováno za poškození majetku vlastníka.

 

4. V případě, že je v průběhu akce provozováno nájemcem občerstvení, řídí se pravidly
jeho provozu zákonnými předpisy /živnostenskými, hygienickými, požárními,
bezpečnostními atd.

 

5. Po skončení akce je nájemce povinen zajistit základní úklid, který spočívá v likvidaci
a odstranění výzdob, odstranění všech znečištění, které přesahují rozsah běžného
použití, umytí nádobí. V případě, že bude na stolech nebo podlaze tekutina,
zabezpečí nájemce její okamžité odstranění.


6. Při hudební produkci zodpovídá za dodržování autorského zákona nájemce.

 


Článek 5
Pravidla nájmu

 

1. Pronajmout lze samostatně hlavní sál s vestibulem, přísálí, sklep, kuchyň, nebo komunitní centrum. Sociální zázemí včetně šaten je součástí nájmu.

 

2. Požadavky na nájem je možné uplatnit s využitím webových stránek obce Ořechov (www.orechov-uh.cz) v on-line systému na internetových stránkách v rezervačním systému, nebo ústním přihlašováním v sídle vlastníka. Vlastník rezervaci potvrdí emailem, popřípadě osobně, nejpozději do 3 pracovních dnů po jejím uplatnění. Vlastník kulturního zařízení si vyhrazuje právo v případě nutnosti kdykoliv změnit, přesunout nebo zrušit rezervaci.

 

3. Pořadatelé pravidelných kulturních akcí nahlásí závazně terminy svých akcí na příští rok do   15. listopadu roku předcházejícího.

 

4. Pronajímatel předá nájemci prostory nejdříve jeden den před registrovanou akcí a převzetí proběhne druhý den do 10:00 hodin po akci, popřípadě první pracovní den po akci. Při předání je nájemce seznámen s provozním řádem a všemi pravidly BOZP a PO.

 

5. Po předání prostor nájmu, obdrží nájemce od vlastníka Protokol o předání nádobí kulturního zařízení.

 

6. Vlastník si vyhrazuje v průběhu každé akce provádět kontrolu dodržování provozního
řádu. V případě závažných porušení PŘ si vlastník vyhrazuje právo nájem okamžitě ukončit.

 

Článek 6
Vyúčtování a úhrada


1. Cena za používání prostor k nájmu je stanovena následovně:

    Pronájem sálu kulturního domu  -  2 500,-Kč za den 

                                                         -  1 000,-Kč za pronájem večer před akcí (např. výzdoba) 

                                                         -  1 000,-Kč za předání sálu druhý den po 10. hodině

 

     Pronájem komunitního centra    - 1 000,-Kč za den

                                                         -    50,- Kč za hodinu v případě doby konání menší než 5 h

 

     Pronájem kuchyně                      -     500,-Kč za den

 

2. Cena za nájem akce musí být zaplacena převodem na účet obce Ořechov 10225721/0100, nebo v hotovosti v kanceláři pronajímatele předem před zahájením akce, popřípadě do 3 pracovních dnů od konání akce, není-li dohodnuto jinak.

 

 1. Akce pořádané místními organizacemi jsou zdarma.

 

 1. V případě, že nájemce způsobí v průběhu nájmu škodu na majetku kulturního
  zařízení, je povinen ji na vlastní náklady odstranit nebo v plné výši uhradit. Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo opravy tak, aby byla věc uvedena do původního stavu.


 

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 

 1.  Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele kulturního zařízení.

 

 1. Vlastník nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

 

 1. Vlastník nezodpovídá za škody vzniklé na majetku (např. na zařízení či věcech, které nejsou majetkem vlastníka) a zdraví nájemci ani jeho hostům při konání akce.

 

 

 

Účinnost provozního řádu je stanovena od 13. února 2023.

 

 

 

 

Jarmila Jilgová

starostka obce

 

 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Provozní řád

Rychlý kontakt

Obec Ořechov
Ořechov 105
687 37 pošta Polešovice
okres: Uherské Hradiště
kraj: Zlínský

Tel./Fax: 572 593 720
E-mail: obec@orechov-uh.cz

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svátek

Dnes je 22.4.2024

Svátek má Evženie

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Evropský den akcí proti rasismu
 • Den Země
 • Slavnost stromů

Zítra má svátek Vojtěch

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den knihy a autorských práv

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie